FAQ

 

 1. AKÉ DOKLADY JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ PRI PRAVIDELNEJ TK, RESP. EK?

Pri pravidelnej TK treba predložiť:

 • originál osvedčenia o evidencii časť II, ak nebolo vydané, tak originál osvedčenia o evidencii časť I (tieto doklady sú vydávané od 1. júna 2010).  Ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 1. marca 2005 do 1. júna 2010, potom originál osvedčenie no evidencii (papierový doklad formátu A4) a pri dokladoch vydaných pred 1. marcom 2005 – originál technického preukazu vozidla.
  Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom;
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Pri pravidelnej EK treba predložiť:

 • originál osvedčenia o evidencii časť II, ak nebolo vydané, tak originál osvedčenia o evidencii časť I (tieto doklady sú vydávané od 1. júna 2010).  Ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 1. marca 2005 do 1. júna 2010, potom originál osvedčenia o evidencii (papierový doklad formátu A4) a pri dokladoch vydaných pred 1. marcom 2005 – originál technického preukazu vozidla.
  Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom;
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu;
 • doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písmeno b) zákona (725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II.

 

 1. AKÉ SÚ LEHOTY PRAVIDELNÝCH TECHNICKÝCH KONTROL (TK) PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE VOZIDIEL?

Kategórie malé motocykle dvojkolesové a trojkolesové (L1 a L2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 4-ročných intervaloch.

Kategórie motocykle (L3, L4), motorové trojkolky (L5), štvorkolky (L6, L7), osobné vozidlá (M1), dodávkové vozidlá do 3 500 kg (N1), prípojné vozidlá do 750 kg (O1) a  prípojné vozidlá od 750 kg do 3 500 kg (O2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.

Kategórie autobusy (M2, M3), nákladné vozidlá (N2, N3) a prípojné vozidlá do 10 000 kg,  resp. nad 10 000 kg (O3, O4) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách. Autobusy kategórie M3 po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách.

Kategórie M, N a O používané na zdravotnícku záchrannú službu,  banskú záchrannú službu, sanitné vozidlá (vo všetkých prípadoch ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy), vozidlá používané na poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlá používané na taxislužbu v lehote 1 roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.

Kategórie kolesové traktory (T) a prípojné vozidlá traktorov (R) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.

Kategórie L, M, N, O, T a R používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.

Podrobnosti sú uvedené v § 47 Vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 1. AKÉ SÚ LEHOTY PRAVIDELNÝCH EMISNÝCH KONTROL (EK) PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE VOZIDIEL?

Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.

Osobné a dodávkové vozidlá  (M1 a N1) so zážihovým (benzínovým) motorom s katalyzátorom –4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.

Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) so vznetovým (naftovým) motorom – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.

Autobusy a nákladné vozidlá (M2, M3, N2 a N3) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.

Kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, sanitné vozidlá (vo všetkých prípadoch ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy), vozidlá používané na poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlá používané na taxislužbu v lehote 1 roka a potom periodicky v jednoročných lehotách.

Traktory (T) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
Podrobnosti sú uvedené v § 67 Vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 1. AKÉ JE ROZDELENIE VOZIDIEL DO KATEGÓRIÍ?

Základné kategórie vozidiel sú:

 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako 4 kolesami a štvorkolky
 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu osôb
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
 • Kategória O: prípojné vozidlá
 • Kategória T: kolesové traktory
 • Kategória C: pásové traktory
 • Kategória R: prípojné vozidlá za traktory
 • Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
 • Kategória P: pracovné stroje
 • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

Niektoré kategórie sa ďalej členia. Podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 Zákona 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Novely zákona č. 725/2004 Z.z.

 

 1. DRUHY TECHNICKÝCH KONTROL (TK) A EMISNÝCH KONTROL (EK):

TK sa členia na:

 • technickú kontrolu (TK) pravidelnú,
 • TK pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestaveného na premávku na pozemných komunikáciách,
 • TK zvláštnu,
 • TK administratívnu,
 • TK na prepravu nebezpečných vecí (ADR),
 • TK na vydanie prepravného povolenia (CEMT),
 • TK opakovanú.

EK sa členia na:

 • emisnú kontrolu (EK) pravidelnú,
 • EK zvláštnu,
 • EK administratívnu.

 

 1. ČO ROZUMIEME POD PRVÝM PRIHLÁSENÍM VOZIDLA DO EVIDENCIE?

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v SR alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

 

 1. AKÁ JE POVINNÁ VÝBAVA VOZIDIEL KATEGÓRIE M1 (OSOBNÉ VOZIDLÁ)?
 • výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27,
 • bezpečnostný odev (reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • náhradné koleso s diskom,
 • príručný zdvihák,
 • kľúč na matice alebo skrutky kolies,
 • autolekárnička-

Podrobné informácie sú uvedené v § 16 Vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. 

 

 1. AKÉ SÚ SANKCIE ZA NEPODROBENIE VOZIDLA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLE?

Zo strany Policajného zboru:

Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
§ 4 Povinnosti vodiča
(1) Vodič je povinný
a) použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke,

Zákon NR SR č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
§ 21 Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
(2) Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
h) nemá platné osvedčenie o technickej kontrole podľa § 52,
i) nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole podľa § 70,

sankcia 60 EUR (v zmysle sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané porušením zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)

 • § 72 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
  Zadržanie osvedčenia o evidencii
  (1) Policajt  je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
  (2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

Zo strany Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie:

Zákon NR SR č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
§ 107 Správne delikty
(2) Pokutu 166 EUR uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto
c) nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej podľa § 50 ods. 1; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
d) nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej podľa § 68 ods. 1; pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo.

Bližšie podrobnosti o sankciách ukladaných obvodným úradom dopravy nájdete v nasledovnom dokumente:
http://www.testek.sk/files/pokuty_prevadzkovatelom_vozidiel_2012.pdf